Aktywni Niepełnosprawni-narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Informacje o projekcie

Podstawowe informacje

Projekt pt. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Realizatorzy projektu

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizują:

 • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie – Lider
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Partner
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Partner
 • Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi partnerzy – Partner

Okres realizacji projektu

01.10.2020 r. – 31.12.2023 r.

Wartość projektu

Na realizację projektu przeznaczono kwotę 39 210 065,84 zł, z czego 33 046 243,48 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu pozwoli na dokonanie gruntownej analizy funkcjonującego systemu wspierania oraz wdrożenie rozwiązań umożliwiających włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne. Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie działania w projekcie będą zgodne z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Etapy realizacji projektu – 7 kamieni milowych:

 1. Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

W pierwszym etapie projektu zostaną zrealizowane działania związane przeprowadzeniem analizy wszystkich rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem warsztatów terapii zajęciowej. Analiza zawierać będzie wskazanie wszystkich instrumentów rehabilitacji społecznej, które powinny ulec  modyfikacji oraz identyfikację wszystkich obszarów, w których konieczne jest wprowadzenie nowych instrumentów. Na tym etapie projektu zostanie także przeprowadzona diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnościami w oparciu o realizację badań ilościowych i jakościowych, przy wykorzystaniu takich narzędzi jak ankieta internetowa (CAWI), indywidualne wywiady pogłębione (IDI), zogniskowane wywiady grupowe (FGI), warsztaty diagnostyczne oraz platforma diagnostyczna.

 1. Przygotowanie propozycji zmian w zakresie modyfikacji istniejących i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Na podstawie przeprowadzonej analizy przygotowane zostaną propozycje modyfikacji dotychczasowych instrumentów wsparcia oraz nowych rozwiązań wspierających niezależne życie osób z niepełnosprawnościami. W ramach tych działań opracowane zostaną między innymi standardy funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, a także standard usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 1. Konsultacje społeczne zaproponowanych zmian

Projekt przewiduje przeprowadzenie konsultacji środowiskowych wypracowanych propozycji zmian z uwzględnieniem wszystkich interesariuszy, w tym przede wszystkim: osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie wyników konsultacji i opinii Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych Komitet Sterujący podejmie decyzję o wyborze instrumentów, które zostaną poddane pilotażowi.

 1. Pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów

W kolejnym etapie realizacji projektu przeprowadzony zostanie pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnościami (w tym projektu standardów funkcjonowania WTZ oraz standardu usług asystenckich), a także mechanizmu udzielania wsparcia na reprezentatywnej próbie ich potencjalnych odbiorców i realizatorów. W pilotażu wezmą udział 72 warsztaty terapii zajęciowej, co stanowi ok. 10% wszystkich WTZ. Warsztaty te uzyskają w ramach projektu możliwość doposażenia w sprzęt niezbędny do prowadzenia rehabilitacji zgodnie z wypracowanymi standardami. Pilotaż pozostałych instrumentów przeprowadzony zostanie na grupie co najmniej 1500 uczestników w środowisku gwarantującym uwzględnienie zróżnicowania terytorialnego oraz charakteru niepełnosprawności. Na podstawie pilotażu powstanie raport z rekomendacjami.

 1. Modyfikacja przetestowanych rozwiązań

W oparciu o wyniki pilotażu oraz powstałe w jego wyniku rekomendacje nastąpi modyfikacja pierwotnych propozycji w zakresie zmiany funkcjonujących oraz nowych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Zostaną także opracowane i przedstawione projekty zmian ustaw/aktów wykonawczych lub projekt dokumentu w zakresie usług asystenckich.

 1. Konsultacje społeczne wypracowanych rozwiązań

Propozycje zmian prawnych lub projektu dokumentu w zakresie standardu usług asystenckich zostaną po raz kolejny poddane konsultacjom społecznym z uwzględnieniem wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Propozycje zostaną również omówione na posiedzeniu Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Rady Dialogu Społecznego oraz innych gremiów.

 1. Opracowanie ostatecznego kształtu proponowanych zmian

W oparciu o wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz pilotażu podjęte zostaną pracę nad nadaniem ostatecznego kształtu projektom rozwiązań prawnych, które będą mogły być wprowadzone do systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w obszarze rehabilitacji społecznej.