Klauzula Informacyjna-RODO


KLAUZULA  INFORMACYJNA
Poniżej znajdzie Pan/Pani szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych jako rodziców lub opiekunów prawnych, danych dziecka lub wychowanka oraz  osób wskazanych przez do zapewnienia opieki  swojemu dziecku przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach na podstawie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach z siedzibą przy ul. Kolejowej 13, w Mikołajkach (11-730), tel. 874215075, adres e-mail: zk.mikolajki@zgpsouu.home.pl.
PSONI jako administrator danych – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić powierzone mu dane osobowe.
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych, obecnie tę funkcję sprawuje – Ewa Kraśniewska, z którą można skontaktować się poprzez e-mail: iodogizycko@wp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, a w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej zgody -art. 6 ust.1 lit. a;
b) dla celów wypełniania obowiązków edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych na podstawie następujących ustaw: ustawy o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Prawa Oświatowego
c) dla celów rehabilitacji społeczno-zawodowej, leczniczej i opieki zdrowotnej na podstawie m.in. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PSONI polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
e) w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą.
4.  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
a)     do systemu informacji oświatowej,
b)     do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, PFRON-u,
c)     dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
d)     operatorom pocztowym i kurierom,
e)     bankom w zakresie realizacji płatności,
f)     na potrzeby BHP,
g)     medycynie pracy
h)    organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
i)    służbom ratowniczym i medycznym w uzasadnionych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia,
j)   Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej, PCPR.
5. Powierzone PSONI dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania nauki, a w przypadku danych fakultatywnych – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez czas trwania nauki lub ewentualnie przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6-ścio letni termin przedawnienia licząc od dnia zakończenia umowy. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa i RODO): dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez PSONI jako wymóg ustawowy, z wyjątkiem danych osobowych, których podanie jest dobrowolne (na podstawie wyrażonej zgody). Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez PSONI jest brak możliwości realizacji zadań placówki wobec dziecka.